Campionat de Mallorca Individual 2019

Dates: 02.11.19 - 24.11.19

Bases

Objecte i àmbit d´aplicació.

ARTICLE 1:

Les presents bases tenen per objecte la regulació del Campionat de Mallorca Individual de la temporada 2019. S´aplicarà a tots els participants en el mateix.

Descripció del Campionat.

ARTICLE 2 (sistema de competició):

Es disputarà per sistema suís a 8 rondes els dies 2, 3, 8, 9, 16, 17, 23 i 24 de novembre. Els jugadors competiran en un sol grup independentment de la categoria que ostentin.

ARTICLE 3 (seu):

Les partides es disputaran a la Casal Can Pere Ignasi de Campos.

ARTICLE 4 (ritme de joc):

1. Les sessions s’iniciaran a les 20:30 hores el divendres 8 i a les 16:30 hores els dissabtes i diumenges. El ritme de joc serà de 90 minuts per a tota la partida, amb 30 segons d´increment per a cada jugada.

2. Es posaran els rellotges en marxa a l´hora d´inici de la sessió, donant-se per perduda la partida al jugador que no comparegui en el termini de 45 minuts (això és, a les 21:15 els divendres 8 i les 17:15 hores els dissabtes i diumenges).

ARTICLE 5 (aparellaments i desempats):

1. Els aparellaments es realitzaran amb ajuda del programa informàtic Swiss Manager. La presentació final dels aparellaments és responsabilitat de l’Àrbitre Principal.

2. Per al rànquing inicial es tindrà en compte l’ELO FIDE i després l´ELO FEDA.

3. Els desempats a la classificació final es resoldran pels següent sistemes i en l’ordre que s’expressen:

- Resultat particular.
- Número de victòries.
- Bucholz menys el pitjor resultat.
- Bucholz total.
- Sonneborn-Berger.

S’aplicaran les corresponents correccions FIDE de jugador virtual.

En el cas de persistir l’empat aplicant els sistemes anteriors es farà un sorteig.

Qüestions Tècniques.

ARTICLE 6 (homologació):

El torneig serà vàlid a l´efecte del còmput de ELO FEDA i FIDE, així com per a l´obtenció de normes de Mestre Balear.

ARTICLE 7 (normativa):

S´aplicarà per al desenvolupament de la competició el Reglament FIDE en vigor en el moment del seu inici en tot el no expressat en les presents bases.

ARTICLE 8 (ascensos i descensos):

Ascensos:

- A preferent pujaran el 15% del total dels participants de primera.

- A primera pujaran el 15% del total dels participants de segona.

- A segona pujaran el 15% del total dels participants de tercera. Si un o més jugadors pugen més d´una categoria, aquestes es consideraran places d´ascens extres, i no en restaran cap a les categories respectives.

Descensos:

- A primera baixaran el 10 % del total dels participants de preferent.

- A segona baixaran el 10 % del total dels participants de primera.

- A tercera baixaran el 10 % del total dels participants de segona.

Els jugadors només podran perdre una sola categoria en cas de descens. Ocupant plaça de descens exclusivament de la seva categoria.

Per al càlcul dels ascensos i descensos es tindrà en compte el número de jugadors aparellats a la segona ronda. Els ascensos s´arrodoniran a l´alça i els descensos a la baixa.

ARTICLE 9 (categories):

1. A partir de 2000 ELO FIDE o FEDA en cas de no tenir FIDE dóna dret a participar a la categoria preferent.

2. Entre 1800 i 1999 ELO FIDE o FEDA en cas de no tenir FIDE dóna dret a participar a a la categoria primera.

3. Entre 1600 i 1799 ELO FIDE o FEDA en cas de no tenir FIDE dóna dret a participar a la categoria segona.

4. Tots els jugadors que el seu últim Campionat Individual disputat sigui el celebrat a l’any 2016 hauran de participar en aquesta edició per a mantenir la categoria. En cas contrari, descendiran a la categoria que correspongui segons el seu ELO.

ARTICLE 10 (relació de premis):

S´estableixen els següents: Trofeus per als tres primers classificats de cada categoria.

ARTICLE 11 (byes o descansos):

1. Tot jugador podrà disposar fins a dos descansos (bye) de ½ punt a totes les categories. El bye es sol•licitarà mitjançant escrit presentat i signat a l´equip arbitral del torneig i de la següent manera:

- El bye per a les dues últimes rondes es pot sol•licitar des del moment de la inscripció i com a màxim fins al començament de la ronda 2. A partir d´aquest moment tindrà caràcter irrevocable.

- El bye per a les restants rondes es pot sol•licitar des de la inscripció i com a màxim fins a una hora després del començament de la ronda anterior sobre la qual es vol demanar el bye (per exemple, si es vol demanar un bye per a la ronda 5, es podrà sol•licitar fins a una hora iniciada la ronda 4).

2. Byes de 0 punts: Tots els jugadors que així ho desitgin poden sol•licitar un descans (bye) de 0 punts, en qualsevol ronda, sempre amb la mateixa antelació (com màxim fins a una hora després del començament de la ronda anterior).

ARTICLE 12 (cos tècnic):

L´organització serà a càrrec del Club Escacs Foment de Campos. L’arbitratge serà a càrrec de AA Manuel Jesús Queirolo.

ARTICLE 12 (comitè de Competició):

1. El Comitè de Competició el constituiran:

- La persona assignada per l´organització

- Els 4 jugadors majors d´edat amb més ELO de cada categoria. Entre aquests s´assignaran 2 titulars i 2 suplents.

2. Tota reclamació a presentar davant del comitè de competició haurà de dirigir-se per escrit i en el termini màxim de mitja hora a una vegada finalitzada la sessió objecte de reclamació.

ARTICLE 13 (altres):

1. El jugador que no comparegui a una ronda i no notifiqui o justifiqui la seva incompareixença, al delegat federatiu, a l´àrbitre principal o la Federació abans de realitzat el sorteig de la ronda següent, serà eliminat de la competició. La incompareixença a 2 rondes siguin o no consecutives, suposarà directament l´eliminació del torneig.

2. Es considerarà que un jugador ha participat al campionat quan hagi sigut emparellat almenys una ronda sense bye.

3. És obligatori anotar tota la partida, mitjançant el sistema algebraic. Es recorda als participants, conforme la normativa vigent, l´obligatorietat d´apuntar totes les jugades, pel que no es poden fer 2 jugades sense apuntar-ne almenys una. En cas de deixar d’anotar jugades aquestes s’hauran de completar en el temps propi.

4. En finalitzar la partida el guanyador, o el jugador amb peces negres en cas de taules, haurà de comunicar a l´àrbitre el resultat i lliurar-li l´original de les planelles. Les peces es col•locaran en la seva posició inicial.

4. No està permès analitzar en la sala de joc. A aquest efecte s’habilitarà una sala d’anàlisi, vora la sala de joc.

5. No està permès fumar en la sala de joc.

6. No està permès tenir un telèfon mòbil dins de la sala de joc, sense importar si es troba apagat o encès. Si a un jugador se li troba un telèfon mòbil perdrà automàticament la partida i el seu adversari guanyarà.

7. Si un jugador necessita tenir un telèfon mòbil dins de la sala de joc haurà, justificadament, sol.licitar a l’arbitre del torneig, qui podrà autoritzar-ho.

ARTICLE 14 (requisits):

10 € d´inscripció. Al correu electrònic fbe@fbescacs.org fins al dimecres 30 de octubre a les 20:00 hores. És imprescindible tenir llicència FBE en vigor.

Disposició final.

Les presents BASES deroguen, des de la seva entrada en vigor, tota disposició vigent de rang igual o inferior al mateix. La participació en el Campionat de Mallorca Individual suposa la seva total acceptació. La Junta Directiva de la FBE queda facultada per a poder modificar les presents BASES, avisant amb l´antelació suficient.

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org