Licitació 5-2021

Campionat de Balears Individual

A. Objecte:

Les presents bases regulen la licitació de l’adjudicació de l’organització del Campionat de Balears Individual. Pot presentar-se qualsevol assembleista o entitat adherida a la Federació Balear d’Escacs (FBE).

B. Descripció del campionat:

- Els horaris de joc seran els següents:

- Ronda 1: Divendres 2 d’abril a les 17:00.
- Ronda 2: Dissabte 3 d’abril a les 9:30.
- Ronda 3: Dissabte 3 d’abril a les 16:30.
- Ronda 4: Diumenge 4 d’abril a les 9:30.

- El campionat comptarà amb 12 participants.

- El campionat serà vàlid per ELO FEDA i FIDE.

- Es jugarà a sistema suís a 4 rondes a ritme de 90 minuts més 30 segons per jugada.

- El ritme de joc, si les característiques dels jugadors ho permeten, serà de 60 minuts més 30 segons per jugada, sinó serà de 90 minuts més 30 segons per jugada.

- La FBE s´encarregarà directament de la remuneració de l´àrbitre principal del campionat, que serà de 260 €, aplicant-se-li les retencions corresponents. Aquesta remuneració no l’ha d´assumir l’organitzador. L’elecció de l’àrbitre és un dret de l´organitzador. En qualsevol cas, l’àrbitre haurà de tenir la titulació i l’experiència mínima requerides. Aquestes dues característiques seran avaluades pel comitè d’àrbitres de la FBE.

- Les partides seran retransmeses mitjançant taulers electrònics, encarregant-se la FBE de la logística necessària.

- L’organitzador podrà tenir fins a 2 places a lliure disposició, havent de ser el número de participants final un nombre parell.

C. Puntuació:

Es determinarà un rànquing de puntuacions. Les ofertes s’ordenaran de major a menor puntuació. L’oferta que obtingui una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 25 punts i es distribuiran de la següent forma:

- Proposta econòmica (màxim 5 punts)
- Proposta tècnica (màxim 15 punts)
- Millores (màxim 5 punts)

Es detallen els criteris de puntuació en el pdf adjunt a aquesta publicació a la part dreta d’aquesta pàgina.

D. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Sebastià Massanet Massanet (President Electe de la Federació Balear d’Escacs), Vicente Díez Cabeza (Àrbitre Internacional) i Alejandro Gómez Olivares (Monitor FEDA).

El termini de presentació de propostes serà de 7 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la licitació. És obligatori emplenar el formulari adjunt a la circular. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habilita el següent mitjà:

Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

El tribunal informarà quina ha estat l’oferta guanyadora i publicarà les puntuacions a la web abans de 3 dies naturals després de la finalització del termini de presentació de les ofertes.

E. Sancions

En el cas que l’entitat guanyadora incompleixi les clàusules establertes, la Federació Balear d’Escacs podrà retirar, parcial o totalment, l’ajuda econòmica assignada. Si s’estima oportú, també podrà ser sotmesa al Reglament de Disciplina de la Federació Balear d’Escacs.

F. Disposicions finals

Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmic amb la Federació Balear d´Escacs. També s´haurà d’obtenir un mínim d’un 30% de la puntuació màxima. En el cas de tenir un informe negatiu d´organitzacions anteriors, la Federació Balear d´Escacs podrà optar a no tenir en compte la proposta.

L´organitzador ha de tenir en compte totes les mesures sanitàries necessàries aplicables per la Covid-19. La FBE estarà a la disposició de l´organització per donar suport en aquest tema i en qualsevol inconvenient que pugui originar-se per aquest tema. En particular, en el cas que el campionat no es pogués realitzar per un enduriment de les mesures sanitàries, la FBE es compromet a reintegrar a l’organitzador les despeses en les que hagi incorregut per a l’organització del torneig i que estiguin degudament justificades des del punt de vista organitzatiu i amb suport de factura. La quantitat reintegrada no podrà excedir el màxim del pressupost presentat en l’oferta.

Si la licitació queda deserta, la Federació Balear d’Escacs podrà assignar sense concurs l’organització del campionat en qüestió o assumir l’organització de forma directa.

Data publicació: 07-03-2021

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org