Licitació 1-2021

Creació i manteniment del nou web de la FBE

A. Objecte i motivació

Les presents bases regulen la licitació de l’adjudicació de la creació i el manteniment fins a dia 31 de desembre de 2022 d’un nou web de la Federació Balear d’Escacs (FBE). Pot presentar-se qualsevol empresa o autònom.

Per poder treballar amb les màximes garanties de futur, la FBE decideix subcontractar el desenvolupament d´un nou web que aporti importants millores de disseny, maquetació, programació, funcionalitat, usabilitat, qualitat, experiència d´usuari i comunicació. Es pretén que gran part dels processos administratius siguin automatitzats, fet que implicarà un important estalvi de temps i recursos.

B. Puntuació

Les ofertes presentades s’ordenaran de major a menor puntuació. L’oferta que obtingui una major puntuació serà la guanyadora de la licitació. Les puntuacions aniran de 0 a 100 punts i es distribuiran de la següent forma:

- Proposta econòmica (màxim 20 punts)
- Proposta tècnica (màxim 50 punts)
- Terminis de lliurament (màxim 10 punts)
- Currículum/Portfolio de l’empresa o autònom que presenta l’oferta (màxim 20 punts)

Es detallen els criteris de puntuació en el pdf adjunt a aquesta publicació a la part dreta d’aquesta pàgina.

C. Manteniment

El guanyador garantirà el manteniment i la resolució de problemes de programació del web des del lliurament de la Fase 1 fins a dia 31/12/2022. La garantia inclourà necessàriament:

- Accessibilitat, usabilitat i navegabilitat de la pàgina web.
- Funcionament correcte i actualitzacions de totes les eines emprades.
- El pagament de programari o eines propietàries, si n´hi ha, que haurà de ser assumit pel guanyador.

D. Procediment

El tribunal encarregat de realitzar les valoracions estarà format per: Sebastià Massanet Massanet, President electe de la Federació Balear d’Escacs; Jordi Baldó Company i Jordi Damians Janés.

El termini de presentació de propostes serà de 14 dies naturals a partir de l’endemà de a publicació de la licitació. Per dirigir-se per escrit a la Federació Balear d’Escacs s’habiliten els següents mitjans:

Correu electrònic: fbe@fbescacs.org

El tribunal informarà quina ha estat la proposta guanyadora i publicarà les puntuacions al web abans de 15 dies naturals després de la finalització del termini de les licitacions.

El guanyador de la licitació rebrà un 25% del pressupost presentat en un màxim de 7 dies des de la formalització del contracte, un 25% del pressupost presentat abans del 31 d’octubre de 2021, un 25% del pressupost presentat abans del 31 de març de 2022 i el 25% del pressupost restant abans del 31 d’octubre de 2022.

D. Sancions

En cas de què el guanyador incompleixi les clàusules establertes la Federació Balear d’Escacs podrà retirar, parcial o totalment, l’ajuda econòmica assignada.

E. Disposició final

Per poder optar a guanyar la licitació no es podrà tenir cap deute econòmic amb la Federació Balear d’Escacs. També s’haurà d’obtenir globalment un mínim de 40 punts.

F. Disposició addicional

Si la licitació queda deserta la Federació Balear d’Escacs podrà assignar la creació del web i el manteniment fins dia 31/12/2022 directament.

G. Renovacions

Ambdues parts (el guanyador i la Federació Balear d´Escacs) podran renovar anualment, previ acord econòmic per les dues parts, el manteniment i l’addició de noves millores i funcionalitats al web, fins un màxim de 2 anualitats.

Data de publicació: 11/02/2021

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org